Salgs og leverings betingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser
 
 1. Gyldighed
 
 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Emballering Nu v/Ole Løve, medmindre andetskriftligt er aftalt. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, finder ikke anvendelse. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.
 
 1. Tilbud, ordrebekræftelse og pris
 
 1. Medmindre andet er anført i tilbuddet, er alle skriftligt afgivne tilbud bindende i 30 dage, således at købers accept af tilbuddet skal være Emballering Nu v/Ole Løve i hænde inden 30 dage fra dateringen af tilbuddet. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
 
 1. Stemmer Emballering Nu v/Ole Løve's ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere pr. e-mail senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.
 
 1. Alle priser angives altid i danske kroner ex. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Emballering Nu v/Ole Løve berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser.
 
 1. Salgsmateriale, tegninger m.v.
 
 1. Alle oplysninger og data i Emballering Nu v/Ole Løve's generelle salgsmateriale, prislister m.v. kan ikke direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende hvis der foreligger, særskilt skriftlig garanti for  disse som et led i aftalen.
 
 1. Emballering Nu v/Ole Løve har fuld ejendomsret til salgsmateriale, tegninger og andet teknisk materiale vedrørende leverancen, herunder og klicheer, medmindre andet er aftalt skriftligt.
 
 1. Betaling og kreditgivning
 
 1. Medmindre andet er skriftligt aftalt eller angivet i fakturaen er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Efter forfaldsdagen beregnes rente med den til enhver tid gældende mora rentesats.
 
 1. Kreditgivning uden sikkerhedsstillelse kan alene ske på baggrund af tilfredsstillende økonomiske oplysninger. Hvis købers betalingsevne efter Emballering Nu v/Ole Løve's opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er Emballering Nu v/Ole Løve berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse, at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen.
 
 1. Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af Emballering Nu v/Ole Løve.
 
 1. Manglende overholdelse af Emballering Nu v/Ole Løve's betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Emballering Nu v/Ole Løve til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.
 
 1. Aftagepligt
 
 1. Køber har pligt til at aftage varerne senest 6 mdr. efter accept af tilbud, hvis der er tale om skaffevarer. Aftager køber ikke produkterne rettidigt, er Emballering Nu v/Ole Løve berettiget til at fakturere færdigfremstillede produkter med 100 % og halvfabrikata med 85 % af den aftalte købesum. Emballering Nu v/Ole Løve er samtidig berettiget til at fakturere lagerleje. Fakturerede produkter henligger for købers risiko. Er varerne ikke aftaget inden 1 år efter accept af tilbud, er Emballering Nu v/Ole Løve berettiget til at kassere varerne, hvilket ikke fritager køber for forpligtelsen til at betale for varerne.
 
 1. Ejendomsforbehold
 
 1. Varerne forbliver Emballering Nu v/Ole Løve's ejendom, indtil samtlige beløb, herunder omkostninger til levering, forsendelse og forsikring, vedrørende varerne er betalt. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varerne eller på anden måde at råde over varerne på en måde, som strider mod ejendomsforbeholdet.
 
 1. Levering
  1. Med mindre andet er skriftligt aftalt, sker levering ab Emballering Nu v/Ole Løve's lager (EXW) i Jyderup. Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse.
 
 1. Kan levering som følge af købers forhold ikke gennemføres, henstår varerne for købers regning og risiko på Emballering Nu v/Ole Løve's lager. Emballering Nu v/Ole Løve er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v.
 
 1. Forsendelse sker efter regning til hele landet herunder brofaste øer For leverancer mindre end kr. 400,- betales et ekspeditionsgebyr på kr.245. Emballering Nu v/Ole Løve forbeholder sig ret til dellevering.
 
 1. Uanset Emballering Nu v/Ole Løve sender varen til køber i henhold til punkt 7.3, overgår risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse på køber, når varen er klar til afsendelse fra Emballering Nu v/Ole Løve's lager.
 
 1. Varer på prøve eller varer, der er udlånt af Emballering Nu v/Ole Løve, skal returneres i ubeskadiget og rengjort stand for købers regning.
Beskadiget emballage erstattes af køber.
 
 1. Returvarer
  1. Emballering Nu v/Ole Løve yder returret efter forudgående skriftlig aftale. Emballering Nu v/Ole Løve modregner et returgebyr på 20 % af købesummen, med mindre andet er skriftligt aftalt.
 
 1. Det er i alle tilfælde en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse leveres ubeskadiget hos Emballering Nu v/Ole Løve i original emballage.
 
 1. Returomkostninger afholdes af kunden.
 
 1. Mængde- og kvalitetstolerancer
 
 1. Emballering Nu v/Ole Løve forbeholder sig ret til mængdeafvigelser på indtil 10 % af den aftalte mængde.
 
 1. Produkters egenskaber, f.eks. vægt, dimension, rumfang, dekoration, farvevariation m.v. kan variere indenfor et vist toleranceområde. Produktet anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dets værdier ligger indenfor de i branchen sædvanemæssige kvalitetstolerancegrænser, eller hvis det svarer til de særlige kvalitetsspecifikationer, der er aftalt i de enkelte tilfælde.
 
 1. Materiale fra køber såsom specifikationer, beskrivelser, tegninger, illustrationer m.v. anses alene for generelle retningslinjer og er ikke en del af nærværende aftale, medmindre andet er aftalt skriftligt.
 
 1. Forsinkelse
  1. Leveringstiden er fastsat af Emballering Nu v/Ole Løve efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved aftalens indgåelse. En udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Emballering Nu v/Ole Løve. Emballering Nu v/Ole Løve er tilsvarende ikke ansvarlig for forsinkelse, som skyldes væsentlige afgivelser i købes forecast. 
 
 1. Emballering Nu v/Ole Løve er til enhver tid berettiget til at erstatte den af køber bestilte vare med en anden vare, som i al væsentlighed svarer til den bestilte vare. Såfremt køber ikke accepterer ombytningen af den bestilte vare med den alternative vare er Emballering Nu v/Ole Løve ikke ansvarlig for forsinkelse af den bestilte vare.
 
 1. Såfremt leveringstiden overskrides med mere end 10 dage, er køber berettiget til konventionalbod fra udløbet af de 10 dage.
Konventionalboden udgør 0,5% beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 10% af den aftalte købesum for den forsinkede ydelse. Overskrider Emballering Nu v/Ole Løve den forlængede leveringstid med mere end 20 arbejdsdage, er køber berettiget til at ophæve aftalen.
 
 1. Vælger køber at ophæve aftalen, har køber alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.
 
 1. Såfremt køber ønsker at gøre forsinkelsen gældende, skal køber straks reklamere skriftligt over for Emballering Nu v/Ole Løve.
 
 1. Fejl og Mangler
 
 1. Ved levering skal køber straks, inden det leverede tages i brug, foretage forsvarlig kontrol af det leverede. Såfremt der ikke foretages forsvarlig kontrol, eller der senere konstateres fejl / mangler som kunne/burde have været påvist før ibrugtagning, er Emballering Nu v/Ole Løve ikke ansvarlig for eventuelle fejl / mangler.
 
 1. Hvis køber vil påberåbe sig en fejl eller mangel, skal køber straks efter dette  er eller burde være konstateret give Emballering Nu v/Ole Løve skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori fejlen / manglen består.
 
 1. Emballering Nu v/Ole Løve's ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter Emballering Nu v/Ole Løve's valg og inden rimelig tid, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af Emballering Nu v/Ole Løve fastsat forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.
 
 1. Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Emballering Nu v/Ole Løve, kan køber ikke senere gøre den gældende.
 
 1. Forandring af eller indgreb i det solgte uden samtykke fra Emballering Nu v/Ole Løve fratager Emballering Nu v/Ole Løve for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.
 
 1. Ansvarsbegrænsning
 
 1. Emballering Nu v/Ole Løve's erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, køber har erlagt for varen (eller mangel på samme).
 
 1. Emballering Nu v/Ole Løve er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser, driftstab i øvrigt eller andre indirekte tab eller følgeskader. Emballering Nu v/Ole Løve er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne.
 
 1. Produktansvar
 
 1. For produktansvar er Emballering Nu v/Ole Løve ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Emballering Nu v/Ole Løve fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Emballering Nu v/Ole Løve's produktansvarsforsikring. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Emballering Nu v/Ole Løve ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
 
 1. Køber skal straks underrette Emballering Nu v/Ole Løve, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. Bliver
Emballering Nu v/Ole Løve sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
 
 1. Såfremt Emballering Nu v/Ole Løve måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Emballering Nu v/Ole Løve skadesløs i det omfang, Emballering Nu v/Ole Løve's ansvar er fraskrevet eller begrænset ved disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller aftalen i øvrigt.
 
 1. Force majeure og andre uforudsete omstændigheder
 
 1. Emballering Nu v/Ole Løve er ikke ansvarlig over for køber for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt den manglende opfyldelse skyldes usædvanlige omstændigheder, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Emballering Nu v/Ole Løve's kontrol, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, produktions- og leveringsvanskeligheder, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder. Emballering Nu v/Ole Løve er i disse tilfælde berettiget til at annullere ordren helt eller delvist eller at levere ordren, når opfyldelseshindringen er ophørt.
 
 1. Garantiforpligtigelser
 
 1. Der ydes 12 måneders garanti på defekter der skyldes produktionsfejl, såfremt forbrugsmaterialer er købt ved Emballering Nu v/Ole Løve. For maskiner, værktøjer og pakkeanlæg der benyttes under særlige konditioner vil garanti betingelserne fremgå i tilbudsmateriale mv. Herudover ydes ingen garanti.
 
 1. Lovvalg og værneting
 
 1. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret. Internationale privatretlige regler og den internationale købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.
 
 1. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen og disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende betingelsernes eksistens eller gyldighed, afgøres ved de almindelige danske domstole, såfremt køber har hjemsted i Danmark. Har køber hjemsted uden for Danmark, skal tvister afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.